Политика за ЗЛД

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА “ЕСТРЕЯ 4” ООД

В сила от 25.05.2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Считано от 25.05.2018г. влезе в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД), който Регламент се прилага за обработването на лични данни в Европейския съюз.

“ЕСТРЕЯ 4” ООД се определя като администратор на лични данни, по смисъла на чл.4, параграф 7 от ОРЗД, които данни дружеството обработва в рамките на извършваната от него дейност.

Настоящата интернет страница www.estreya4.com се управлява от дружеството в съответствие с разпоредбите на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като Общата политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор.

ПОНЯТИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице

„Чувствителни данни“ означава всяка информация за субекта на данни, отнасяща се алтернативно и/или кумулативно до: лични данни, разкриващи расов или етнически произход; политически възгледи; религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични данни; биометрични  данни за целите единствено на идентифициране на физическо лице; данни за здравословно състояние; данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация;  

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ “ЕСТРЕЯ 4” ООД

“ЕСТРЕЯ 4” ООД събира, използва, съхранява и обработва определени категории лични данни от потребителите на сайта ни, които данни са нужни на Дружеството за представяне на услугите и стоките, които предлагаме. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на Дружеството, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни.

Всеки път когато посещавате страницата на “ЕСТРЕЯ 4” ООД (www.estreya4.com), ние автоматично събираме следните данни:

– технически данни. Това може да включва IP адрес, тип и версия на браузъра, операционна система, тип устройство и др. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от „бисквитки“ на трети лица, за което можете да научите повече в нашата Политика за „бисквитките“.

– данни за вашите посещения. Например продължителност на посещението на определена страница, информация, която сте търсили в уебсайта, среден брой на статиите, разглеждани на уебсайта. 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Данните, които събираме, ни позволяват да Ви представим по-качествено и пълно предлаганите от нас продукти и услуги, както и да ви информираме за предстоящи събития, свързани с дейността на “ЕСТРЕЯ 4” ООД. Те ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за подобряване набора на продуктите и услугите ни.

Ако участвате в събития, организирани от “ЕСТРЕЯ 4” ООД, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES) И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Какво са бисквитки (cookies)?

„Бисквитка“, представлява пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

Типовете бисквитки, които се използват от нас

Интернет страницата на “ЕСТРЕЯ 4” ООД използва следните бисквитки за да улесни навигацията Ви: Google Анализ

                Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. 

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

“ЕСТРЕЯ 4” ООД не продава и не разкрива Вашите лични данни на трети лица без Вашето съгласие, освен:

На трети страни, които са доставчици на стоки и услуги, във връзка с представянето на информация за тях на нашия сайт, включително за целите на онлайн маркетинга, рекламата и за поддържане на нашите бизнес дейности. Ние изискваме тези страни да боравят с личните данни в съответствие с изискванията на ОРЗД, ЗЗЛД и настоящото известие за поверителност.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

“ЕСТРЕЯ 4” ООД не извършва трансфер на личните Ви данни в трети страни като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между “ЕСТРЕЯ 4” ООД и дружество, действащо като изпълнител за определени стоки и/или услуги. В тези случаи ние носим пълната отговорност този трансфер да бъде извършен при условията на пълно съответствие с всички относими законови разпоредби затова, като Дружеството гарантира покриване на изискуемото ниво на защита на Вашите данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

“ЕСТРЕЯ 4” ООД е предприел всички изискуеми административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и да ограничи всякакъв неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване на обработваните от нас Ваши лични данни.

В дружеството има определено лице – служител на “ЕСТРЕЯ 4” ООД, което следи за спазването на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД. 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Заявяваме, че ще съхраняваме събираната при нас Ваша лична информация за период, който е не по-дълъг от необходимия, за да бъдат изпълнени целите на събирането на тези данни,  освен ако в закон не се изисква съхранението на тези данни да е за по-дълъг период. С изтичането на срока на съхранение информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на “ЕСТРЕЯ 4” ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

–       да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;

–       да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

–       да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

–     право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.